Poradíme a pomůžeme vám s řešením všech formalit souvisejících s legálním pobytem v České republice.

Máme bohaté zkušenosti v následujících oblastech:

pracovní povolení / zaměstnanecká karta

Pracovní povolení

V poslední době se o práci v zahraničí zajímá stále více lidí ze zemí mimo EU. Česká republika je součástí schengenského prostoru. Pro ty, kteří sem chtějí přijít za účelem krátkodobého zaměstnání, je vyžadováno pracovní vízum, které je vydáváno max. na dobu 90 dnů. Pokud je práce v České republice plánována na delší období, vydává se Dlouhodobé pracovní vízum nebo Zaměstnanecká karta.

Zaměstnanecká karta

Jedná se o typ povolení, které umožňuje jeho držiteli dlouhodobě pobývat v České republice za účelem zaměstnání a pracovat v rámci pracovního místa, na které byla karta vydána. Tento typ karty nahrazuje vízum za účelem pobytu v zemi po dobu delší než 90 dnů za účelem zaměstnání. Vydává se ve formě plastové karty s biometrickými údaji držitele.

Zaměstnaneckou kartu vydává Ministerstvo vnitra - odbor azylové a migrační politiky na dobu trvání pracovního poměru, nejvýše však na 2 roky s možností prodloužení doby platnosti.

Pro jaké typy pracovních míst je tato zaměstnanecká karta určena?

V podstatě pro všechny druhy práce. Současně však musí být volné pracovní místo, u kterého lze podat žádost o vydání zaměstnanecké karty, zapsáno v centrálním registru volných pracovních míst, o které mohou držitelé karty požádat.

Žádost o zaměstnaneckou kartu se podává písemně na příslušné ambasádě České republiky. Pokud pobýváte v České republice na základě víza k pobytu nad 90 dnů nebo na základě povolení k dlouhodobému pobytu za jiným účelem, můžete podat žádost na místním odboru Ministerstva vnitra.

V naší společnosti VisaPoint můžete získat konzultaci otázek týkajících se podávání dokumentů na žádosti. Pro konzultaci volejte prosím +420 608666538 (Viber and WhatsApp) a +420 728015361.
Pokud jste požádali o zaměstnaneckou kartu v zahraničí a vaše žádost byla posouzena pozitivně, ambasáda vám udělí vízum na dobu delší než 90 dnů, abyste kartu získali. Než vám bude vylepen vízový štítek, budete muset předložit doklady potvrzující, že máte cestovní zdravotní pojištění za období od data vstupu na území České republiky až do doby, kdy vám bude poskytnuto zaměstnavatelem všeobecné veřejné zdravotní pojištění v České republice.

Po příjezdu do České republiky musíte nejpozději do 3 pracovních dnů navštívit místní oddělení Ministerstva vnitra a poskytnout biometrické údaje potřebné pro získání zaměstnanecké karty. Po odběru biometrických údajů vám bude vydán dokument potvrzující splnění podmínek pro vydání zaměstnanecké karty.

Počínaje dnem, kdy vám Ministerstvo vnitra vydalo doklad potvrzující splnění podmínek pro vydání zaměstnanecké karty, máte právo na území České republiky pracovat.

Modrá karta

Modrá karta je dlouhodobý pobyt za účelem výkonu zaměstnání vyžadující vysokou kvalifikaci. Modrá karta opravňuje cizince k pobytu a zároveň výkonu zaměstnání, tj. cizinec nepotřebuje zvlášť pracovní povolení.

Za vysokou kvalifikaci se považuje řádně ukončené vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání, které trvalo aspoň 3 roky.

Databázi volných míst pro modré karty naleznete na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.
Hlavním úkolem Modré karty je získat vysoce kvalifikované odborníky na pozice, které nejsou kryty interními zdroji práce. Uzavírá se dlouhodobá smlouva a karta není určena pro dělníky a servisní profese.

Rozdíly od zaměstnanecké karty:

 • Minimální příjem není nižší než jeden a půl průměrného platu (tato hodnota je stanovena na legislativní úrovni).
 • Je požadováno vyšší nebo zvláštní vzdělání.
 • Vydává se na dobu trvání pracovní smlouvy s „rezervou“ 3 měsíce. Děje se tak proto, aby měl specialista na konci smlouvy příležitost najít si jiné vhodné zaměstnání.

V naší společnosti VisaPoint můžete získat konzultaci otázek týkajících se podávání dokumentů na žádosti. Pro konzultaci volejte prosím +420 608666538 (Viber and WhatsApp) a +420 728015361.

Sezónní práce v České republice

Sezónní práce je jedním ze způsobů, jak získat legální zaměstnání. Sezónní práce zahrnuje práci na určité období, kdy dochází ke sklizni. Od května do června najdete legální práci jako je sbírání okurek, jahod, mrkve, třešní a rajčat. Od července do srpna lze sezónně sbírat zeleninu, maliny, borůvky, švestky, na podzim jablka, hrušky nebo brambory. Sezónní pracovní místa jsou různá a žádaná.
Povolení k sezónnímu zaměstnání se vydává maximálně na 180 dní.

změna zaměstnavatele

Změna zaměstnavatele v České republice

Majitel zaměstnanecké karty může změnit zaměstnavatele. Přitom však musíte u místního odboru Ministerstva vnitra podat písemnou žádost o souhlas s provedením takové změny. Musí se jednat o volné pracovní místo zařazené do centrálního registru volných pracovních míst, o které mohou držitelé karet žádat. K takovéto žádosti jste povinni připojit pracovní smlouvu nebo alespoň smlouvu o smlouvě budoucí.

V případě, že byly stanoveny kvalifikační požadavky pro nové pracovní místo, které se liší od předchozího, nebo pokud se dokument, na jehož základě jste dříve potvrdili svou profesní kvalifikaci, stal neplatným, musíte znovu svou kvalifikaci potvrdit.

Na hledání nového zaměstnavatele má žadatel 60 dní (od data ukončení předchozího zaměstnání). Právo na pobyt jinak může být zrušeno.

Chcete-li změnit zaměstnavatele, musí být splněna řada podmínek, například:

 • Najít nového zaměstnavatele
 • Dát výpověď
 • Podat žádost na Ministerstvo vnitra

O novou práci musíte požádat do 60 dnů od data podepsání výpovědi. Oficiální časový rámec pro posouzení Ministerstvem je 30 dnů.

Ke shromáždění dokumentů budete potřebovat pomoc profesionálních konzultantů, kteří vás provedou celým procesem. Pro konzultaci volejte +420 608666538 (Viber and WhatsApp) a +420 728015361.

získání trvalého pobytu v České republice

Trvalý pobyt

Trvalý pobyt člověku poskytuje téměř stejná práva jako české občanství. Díky němu může cizinec pracovat stejným způsobem jako místní občané (volný vstup na trh práce), pobírat sociální dávky a od určitého věku také důchod. Dětem cizinců s trvalým pobytem je po celou dobu studia poskytována bezplatná zdravotní péče prostřednictvím zdravotního pojištění. Hlavním rozdílem mezi trvalým pobytem a občanstvím je to, že trvalý pobyt člověku nedává právo účastnit se voleb a sloužit v armádě.

Na rozdíl od dlouhodobého pobytu nemusí být trvalý pobyt obnovován – ve stanovené lhůtě se obnovuje pouze karta. Lidé, kteří nemají čistý trestní rejstřík, mají velké dluhy vůči oficiálním orgánům, nebo opustili zemi na dlouhou dobu, riskují ztrátu povolení k trvalému pobytu.

Kdo má nárok na trvalý pobyt v České republice.

Nejčastějším důvodem pro udělení trvalého pobytu v České republice je nepřerušený pobyt po dobu nejméně pěti let. Důležité: lidem, kteří pobývají v republice za účelem studia, se jeden rok v tomto případě počítá jako šest měsíců.

Občané třetích zemí (včetně Ruska, Ukrajiny, Běloruska a Kazachstánu) mohou požádat o trvalý pobyt, pokud potvrdí české kořeny, žijí dva roky v manželství s občanem České republiky během povolení k pobytu, osvojili si české dítě nebo prokážou, že jejich trvalý pobyt je v politickém, sportovním nebo jiném zájmu státu. Trvalý pobyt mohou získat také osamocení starší (nad 65 let) rodiče občana České republiky a nezletilé děti osob, které již mají trvalý pobyt.

Kam podávat dokumenty:

Cizinci předkládají dokumenty osobně úřadům Ministerstva vnitra (OAMP MV).

Žadatel o trvalý pobyt musí také potvrdit znalost českého jazyka. Ve většině případů musí být soubor dokumentů doplněn osvědčením o úspěšném absolvování zkoušky úrovně A1. Je důležité zmínit, že od 1. ledna 2021 bude jazyková zkouška obtížnější a bude odpovídat úrovni A2. Pomáháme připravit se na zkoušku z českého jazyka na úrovni A1 a A2.

Podle zákona o pobytu cizinců je Ministerstvo vnitra povinno žádost posoudit a rozhodnout o ní do 60 dnů ode dne podání. Pokud však mají úředníci další požadavky a obrátí se na žadatele se žádostí o poskytnutí dalších dokumentů, posouzení žádosti se pozastaví. Cizinec se na Ministerstvo vnitra může kdykoli obrátit a seznámit se s průběhem jeho případu.

V případě kladného rozhodnutí je žadatel kontaktován telefonicky, vyzván k předložení biometrických údajů a nejpozději do 60 dnů obdrží plastovou kartu k trvalému pobytu.

Co dělat, pokud vám bude odepřen trvalý pobyt

V případě takového vývoje událostí obdrží žadatel oznámení poštou. Do 15 dnů ode dne přijetí se může odvolat u oddělení Ministerstva vnitra, které rozhodlo, a to osobně nebo poštou.

Rádi bychom zdůraznili, že máme bohaté zkušenosti s touto problematikou. Klienti, kteří se obrátili na VisaPoint s žádostí o radu ohledně získání trvalého pobytu, byli naprosto všichni s výsledky spokojeni.


Prodloužení trvalého pobytu v České republice

Trvalé pobyt se vydává na dobu neurčitou a není třeba jej obnovovat, je však nutné vyměnit v předepsané lhůtě biometrický průkaz totožnosti. Dětem mladším 15 let jsou vydávány karty na pět let, dospělým na deset.

Od poloviny roku 2019 přestává být na plastových kartách trvalého pobytu uvedena adresa, takže při stěhování cizince není nutné žádat o kartu novou. Je však třeba vždy informovat Ministerstvo vnitra o změně místa pobytu, změně rodinného stavu, získání nového pasu a jakýchkoli jiných změnách.

V naší společnosti VisaPoint můžete získat konzultaci otázek týkajících se podávání dokumentů na žádosti. Pro konzultaci volejte prosím +420 608666538 (Viber and WhatsApp) a +420 728015361.

studentské vízum

Dlouhodobé vízum za účelem studia

Studentské vízum neboli vízum za účelem studia v České republice se uděluje po přijetí na střední nebo vyšší vzdělávací zařízení registrované u Ministerstva školství České republiky. Vzdělávací instituce se dělí na státní akreditované, státní neakreditované, soukromé akreditované a soukromé neakreditované.

Po obdržení diplomu od akreditované vyšší instituce v České republice získáte volný vstup na český trh práce. Při studiu na akreditované vzdělávací instituci v České republice máte právo na oficiální zaměstnání.

V České republice je vzdělávání bezplatné pouze v českém jazyce. Poslední dobou také většina státních vysokých škol vyžaduje od zahraničních uchazečů velmi dobrou znalost českého jazyka (minimálně úroveň B1) a včasnou nostrifikaci.

Při žádosti o povolení k pobytu na základě odborné přípravy v České republice probíhá pohovor podle zákona v českém jazyce. Pokud nemluvíte česky, musíte si zajistit tlumočníka (nemusí být soudní), který musí mít u sebe doklad totožnosti.

Lhůta pro posouzení žádosti o dlouhodobé vízum za účelem studia je 60 dnů (například studium na veřejných a soukromých vysokých školách v České republice nebo přípravné jazykové kurzy na státních vysokých školách). V ostatních případech (například přípravné jazykové kurzy v soukromých vzdělávacích institucích) trvá doba zpracování až 120 dní.

Žádost o povolení posuzují příslušné orgány Ministerstva vnitra České republiky. V případě kladného rozhodnutí vydá konzulární oddělení vízum za účelem získání povolení k dlouhodobému pobytu v České republice (vízový koridor - 6 měsíců, počet dní - 60). Po příjezdu do České republiky je nutno se přihlásit na Ministerstvo vnitra do 3 pracovních dnů, abyste získali povolení k dlouhodobému pobytu.

Minimální doba platnosti studentského víza je šest měsíců (vízum se neuděluje na akademický rok studia, ale na 1 semestr), počet vstupů není omezen. Ve většině případů závisí délka víza na dokladech předložených žadatelem o vízum. Při získávání studentských víz v České republice vám poradíme, pro konzultaci volejte prosím +420 608666538 (Viber a WhatsApp) a +420 728015361.

sloučení rodiny

Sloučení rodiny

Sloučení rodiny v České republice je jednou z možností emigrace.

Kteří členové rodiny se mohou sloučit:
Držitel povolení nebo průkazu k trvalému pobytu se může sloučit se svými dětmi bez ohledu na jejich věk. Dále se může sloučit se svými rodiči, pokud dosáhli věku 65 let. Na konzulátu je nutno prokázat, že se vaši rodiče o sebe nemohou finančně postarat nebo vyžadují péči. Pozor: Žadatelé nemohou být sloučeni se svými rodiči mladšími 65 let.

Druhy sloučení rodiny v České republice:
Dlouhodobé vízum - jedná se o vízum, které je ideální pro sloučení s dětmi. S tímto vízem nemůžete pracovat. Toto vízum se váže na dokumenty osoby, která se s vámi sloučí. Abyste mohli zažádat o toto vízum, musíte mít zaměstnaneckou kartu, peníze a zajištěné ubytování. Nezáleží na tom, jak dlouho jste v České republice. Vízum se uděluje na dobu maximálně 1 roku s možností jej prodloužit a změnit v rámci území České republiky.

Dlouhodobý pobyt - tento dokument je ideální pro manžela / manželku, protože vám umožňuje pracovat. Nejedná se již o  vízum, ale o kartu povolení k pobytu, které se váže na dokumenty toho, kdo se s vámi slučuje. Žádáte-li o toto sloučení, musí Váš příbuzný (manžel apod.) pracovat alespoň 6 měsíců na zaměstnaneckou kartu, mít zajištěné ubytování a dostačující plat. Dlouhodobý pobyt se vydává nejdéle na 2 roky s možností jej prodloužit a změnit v rámci území České republiky.

Chcete-li požádat o sloučení rodiny, je nutno shromáždit potřebné dokumenty a požádat o zařazení žádosti o vízum. V naší společnosti VisaPoint můžete získat konzultaci otázek týkajících se podávání dokumentů na žádosti. Pro konzultaci volejte prosím +420 608666538 (Viber and WhatsApp) a +420 728015361.

Naše reference

Reference

Hrihorij, 36 let

"Mou profesí je řidič autobusu. Protože jsem chtěl finančně co nejlépe zajistit své děti a příbuzné, začal jsem hledat možnost uplatnění v zahraničí. Zaujaly mě dobré platové podmínky právě v České republice. Na základě doporučení kamaráda jsem dostal kontakt na společnost VisaPoint. Tam mi nejen poradili, jak najít zaměstnavatele, ale pomohli mi získat zaměstnaneckou kartu. Mám tak jistotu, že v Česku pobývám i pracuji zcela legálně."


Maxim, 23 let

"Vždy jsem snil o studiu v zahraničí a zvažoval jsem různé možnosti, kam bych mohl jít. Faktorů bylo mnoho - vzdálenost, finanční možnosti, specializace, které univerzity nabízely, a jedním z nejproblematičtějších byla příprava dokumentů. Tak či onak jsem se rozhodl, že chci studovat v srdci Evropy - České republice.

VisaPoint mi velmi přístupným způsobem vysvětlil průběh celého procesu získávání studentských víz a poskytl také obrovskou podporu, a to i po morální stránce. Personál je velmi vstřícný a laskavý.

Nyní jsem studentem třetího ročníku na pražské univerzitě a po ukončení studia plánuji změnit studentské vízum na pracovní a znovu využít služby společnosti VisaPoint, protože mi to ušetří čas a nervy."


Elena, 48 let

"Už dlouho bydlím v České republice, ale nemohla jsem požádat o trvalý pobyt, protože jsem nevěděla jak. Neuměla jsem totiž skoro vůbec česky. Ve společnosti VisaPoint mi pomohli absolvovat jazykový kurs a složit zkoušku. A také mi vysvětlili, jak správně podat žádost o trvalý pobyt. Před třemi týdny mi byl udělen."


Armen M., 44 let

"V České republice pracuji už druhým rokem. Prahu jsem si velmi oblíbil a chtěl bych tady v ideálním případě i bydlet. Chyběla mi tu ale moje rodina, která zůstala v mé rodné zemi. A tak jsem se rozhodl, že rodinu přivezu sem do Prahy. Zjistil jsem ale, že je to dost náročné a známí mi nedokázali poradit, jak to zařídit. Pak jsem objevil letáček nabízející pomoc s podobnými záležitostmi. Díky VisaPointu teď žijeme s celou rodinou v Praze a jsme tu velmi spokojení."


Ivan, 43 let

"Najít práci v České republice mi pomohl kamarád, který tady už pracoval a měl trošku zkušeností. Nastoupil jsem na pozici, která se mi zdála zajímavá. Po roce jsem ale našel inzerát nabízející lepší podmínky a vyšší plat. Chtěl jsem tedy zaměstnavatele změnit a začít pracovat jinde.  S tím však nikdo zkušenost neměl, a tak jsem si dlouho nevěděl rady a čas plynul. Pomohla mi náhoda – potkal jsem paní, která mi řekla o VisaPointu. Všechno zařídili, věděli přesně, co k tomu budu potřebovat. Nyní už pracuji na pozici, která se mi zalíbila, a novou práci mám velmi rád."

O nás

Poskytujeme poradenské služby týkající se života cizinců v České republice. Jsme česká společnost, která má bohaté zkušenosti v dané problematice. Pobyty v České republice řešíme pouze legální cestou, kdy každý cizinec musí splňovat požadavky české legislativy a kde skutečný účel jeho pobytu musí odpovídat jeho skutečnému výkonu.

Náš tým se skládá z vysoce kvalifikovaných zaměstnanců s rozsáhlými zkušenostmi. Všichni odborníci jsou obeznámeni s principy práce každého konzulátu a institucí daného státu a jsou vždy připraveni kompetentně poradit.

Tím, že nás kontaktujete, si ušetříte nervy, sílu a čas.

Práce s námi je pohodlná a příjemná.

Konzultujeme a pomáháme se všemi formalitami týkajícími se legálního pobytu v České republice.

Naše služby:

 • pracovní povolení/ zaměstnanecká karta
 • změna zaměstnavatele
 • získání trvalého pobytu
 • studijní vízum
 • sloučení rodiny
 • ostatní služby

Naši zaměstnanci vám kdykoli poskytnou konzultaci na čísle +420 608 666 538 nebo +420 728 015 361. Neváhejte se na nás obrátit také e-mailem na info@visapoint.online